• VV Kessel

  Uitnodiging ALV VV Kessel 2023

  Vrijdag 27 oktober 2023 20.30 uur Kantine vv Kessel

  Agenda:

  Opening door de voorzitter (zie toelichting)

  1. Notulen ALV 20 januari 2023 (ter inzage)
  2. Jaarverslag penningmeester (ter inzage)
  3. Verslag kascommissie (zie toelichting)
  4. Verkiezing kascommissie (zie toelichting)
  5. Bestuursverkiezing (zie toelichting)
  6. Mededelingen
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

  Alle verslagen liggen ter inzage in de bestuurskamer

  Toelichting op de agenda punten 3, 4 en 5

  1. Kascontrole zijn Vera Zeelen-Ulen, Joop Verlaak en Luc Verkoelen
  2. Verkiezing kascontrole : Vera Zeelen-Ulen
  3. Bestuursverkiezing:

  2023 Aftredend Ruud Hillen, Rob Sturme en Jan Stemkens allen zijn herkiesbaar.

  Tegen kandidaten kunnen gesteld worden tot een half uur voor aanvang van de vergadering, kandidaat stelling dient te geschieden door minimaal 3 leden, bovendien dient een schriftelijke verklaring van de kandidaat te worden bijgevoegd waarin hij of zij verklaard de functie bij een eventuele verkiezing te zullen aanvaarden. Geen tegen kandidaten dan zijn zij weer voor een periode van 3 jaar herkozen

   

  Namens het bestuur van vv Kessel